วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิกส์

2.เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือออกแบบอินโฟกราฟิกส์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างอินโฟกราฟิกส์นำเสนอข้อมูลได้

เรียนรู้แนวคิดในการเป็นข้าราชการที่ดี จากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อกลุ่ม:   กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่

สมาชิกในกลุ่ม/บทบาท:   

1. นางสาวพัสมน  จารุรัตน์ / Instructional Designer

2. นายวีรยุทธ แซ่ซือ / System Designer

3. นางสาวพัสมน จารุรัตน์ / Courseware Designer

4. นายวีรยุทธ แซ่ซือ / Graphic Designer

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ชื่อหลักสูตร     การเป็นข้าราชการที่ดี

ชื่อหัวข้อวิชา     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจชนิดของหนังสือราชการต่าง ๆ มากขึ้นและสามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ ได้ถูกแบบและถูกเนื้อหา หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สาระสำคัญ

-          ชนิด/ความหมายของหนังสือราชการ

-          ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ โครงสร้างของการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

     การประหยัดเวลาการบรรยายในห้อง ทำให้มีเวลาฝึกปฏิบัติในห้องเพิ่มมากขึ้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

     เมื่ออบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีเสร็จสิ้นแล้ว ควรเข้าไปเรียน เรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการในออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

 

ลำดับการเรียน

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน

บทบาทผู้เรียน

บทบาทผู้สอน

ในชั้นเรียน

บนเว็บ

ขั้นนำ

การทำ pre-test

-รายละเอียดของเนื้อหา : แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม

-กิจกรรมการเรียนรู้ :

ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมก่อนการฝึกอบรม

-ระยะเวลาที่ใช้

10 นาที

สื่อการเรียนรู้

-ใช้โปรแกรม......ในการสร้างแบบทดสอบและสรุปผลระดับความเข้าใจของผู้เข้าอบรมก่อนได้รับการอบรมหัวข้อวิชานี้

 

ผู้เรียนทำแบบทดสอบภายในเวลาที่กำหนด

ผู้สอนจัดทำแบบทดสอบผ่านโปรแกรม .....................

 

ขั้นสอน

การสอนหลักการเขียนหนังสือติดต่อ ราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

-ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ

-ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

การใช้สื่อวีดิทัศน์

บรรยายสรุป

วิธีการสอน:

แนวทางการสอนแบบ Lecture-based learning

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

วีดิทัศน์

PowerPoint

 

ผู้เรียนเรียนรู้ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

ผู้สอนเตรียมวีดิทัศน์/PowerPoint สรุปสาระสำคัญของการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

  

ขั้นฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม เน้นการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกแบบและถูกเนื้อหา + ซักถามวิทยากร

ระยะเวลาที่ใช้ : 4 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

Mind map + คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติ (จัดทำเป็น e-book ด้วย)

 

ฝีกปฏิบัติการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ ให้ถูกแบบและถูกเนื้อหาและนำเสนอ+ซักถามข้อสงสัย

เตรียมสื่อ (mind map)เอกสารคู่มือประกอบการ  ฝึกปฏิบัติ (จัดทำเป็น –book ด้วย)

ให้comment และตอบคำถาม

ขั้นสรุป

Post-test

รายละเอียดของเนื้อหา : แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม

-กิจกรรมการเรียนรู้ :

ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังการฝึกอบรม พร้อมเฉลยคำตอบ

-ระยะเวลาที่ใช้

20 นาที

สื่อการเรียนรู้

-ใช้โปรแกรม......ในการสร้างแบบทดสอบและสรุปผลระดับความเข้าใจของผู้เข้าอบรมหลังได้รับการอบรมหัวข้อวิชานี้

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้โดยการใช้ศิลปะการจูงใจผู้ฟังได้
  2. นำเสนอผังความคิดเกี่ยวกับศิลปะการจูงใจผู้ฟังได้

สาระสำคัญ สาระสำคัญได้แก่ (1) แนวคิดของการสื่อสารจูงใจ (2) ความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสาร (3) หลักการ ทฤษฎี การสื่อสารจูงใจ (4) ผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารจูงใจ (5) ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ (6) ข้อควรระวังในการสื่อสารจูงใจ (7) สรุปการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทำแผนภาพ และ (8) กิจกรรมสร้างความเข้าใจจากโดยการจำลองสถานการณ์

การวัดและการประเมิน ใช้การส่งงานโดยให้ผู้อบรมจัดทำแผนภาพ เช่น แผนผังความคิด (Mindmap) หรือ Infographic

จุดเด่นของหลักสูตร 
มีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการฝึกอบรม โดยใช้เวลาการอบรมในห้องเรียนน้อยลง ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใช้งานได้ ควรเตรียมความพร้อมด้วยบทเรียนออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย