NEW WAVE LEADER

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเป็นโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยในการจัดฝึกอบรมครั้งแรกสำนักงาน ก.พ. ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP จัดดำเนินการในลักษณะ Pilot Project Implementation ภายใต้โครงการ Civil Service HRD Strategic Management มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 5 - 7 และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเป็นผู้นำในอนาคต ผู้ดำรงตำแหน่งของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อให้สอดรับกับหลักการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อมา อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ครั้งที่ 8/2557 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ยกระดับหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับผู้ที่อยู่ในระบบการพัฒนาข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) สร้างความต่อเนื่องของการพัฒนากำลังคนคุณภาพ รวมทั้งสร้างความสอดคล้องกับระบบการพัฒนาผู้นำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) ของสำนักงาน ก.พ. ในการนี้ ได้ปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมอีกครั้ง เป็นกลุ่มผู้นำระดับต้นที่มีศักยภาพสูง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดให้ใช้คุณสมบัติดังกล่าวตั้งแต่รุ่นที่ 20 เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยจัดดำเนินการมาแล้วรวม 25 รุ่น (รวมรุ่นนำร่อง) มีจำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น 923 คน

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 โดยเป็นการมอบหมายให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามหัวข้อและเนื้อหาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อปรับพื้นความรู้ก่อนการฝึกอบรม

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 โดยเป็นการมอบหมายให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามหัวข้อและเนื้อหาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อปรับพื้นความรู้ก่อนการฝึกอบรม