นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การวางแผนกลยุทธ์ 

โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก

         ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนแบบ e-Government

 โดย ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด 

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

โดย อาจารย์พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

       ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

4)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

     โดย  อาจารย์วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์  

     ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

5)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

     โดย  อาจารย์ทหัยพัชร สิงหเดช 

     นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

การบริหารงานบุคคล

โดย สำนักงาน ก.พ.

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

      โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี 

      นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

      สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

  • ระบบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

      โดย อาจารย์อรุณี สุมโนมหาอุดม  

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

      สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ

      โดย สำนักงาน ก.พ.

สิทธิการลาของข้าราชการ  

โดย  สำนักงาน ก.พ.

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  

โดย สำนักงาน ก.พ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ

โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ 

โดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์

       โค้ชการเงินและประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง