1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

4)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

     โดย  อาจารย์วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์  

     ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

5)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

     โดย  อาจารย์ทหัยพัชร สิงหเดช 

     นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

นวัตกรรม คือการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า

การขับเคลื่อนนวัตกรรม คือการมุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกรรม องค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเคร่ื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม

ผู้สอน

อาจารย์พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ 

โดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์

       โค้ชการเงินและประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน

รายละเอียดรายวิชา

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนแบบ e-Government คือ การเรียนรู้ การพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัวอย่างโครงการภายใต้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ผู้สอน 
ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายละเอียดรายวิชา

แผนกลยุทธ์เป็นแผนสำหรับกำหนดทิศทางการดำเนินการขององค์กรในอนาคต แผน กลยุทธ์จะช่วยกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้ได้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมากต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Challenge ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนแผนและบริหารองค์กร 7 มุมมอง ที่ควรปรับและปัญหาของการเรียนรู้ได้ และระบบการคิดที่จำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์ Planning Issues & Strategic Moves

ผู้สอน

 ดร.รัฐ ธนาดิเรก

 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


การบริหารงานบุคคล

โดย สำนักงาน ก.พ.

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

      โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี 

      นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

      สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

  • ระบบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

      โดย อาจารย์อรุณี สุมโนมหาอุดม  

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

      สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ

      โดย สำนักงาน ก.พ.

สิทธิการลาของข้าราชการ  

โดย  สำนักงาน ก.พ.

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  

โดย สำนักงาน ก.พ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ

โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์