การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล 

โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

        อาจารย์ดวงพร เกี๋ยงคำ

ผุู้เขียนหนังสือคอมพิวเตอร์มากมาย

อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ การนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกเพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ
โดย อาจารย์ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยงาน/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

โดย อาจารย์ ณัฐ พยงค์ศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Data Analytics

โดย   ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

         อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Data Visualization

โดย ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Data Visualization 2

โดย  ดร. ภูริพันธุ์  รุจิขจร  

        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*** ควรเข้าเรียน Data Visualization 1 ก่อนมาเรียนวิชานี้ ****

รายละเอียดรายวิชา

Digital Code of Merit การเรียนรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติและมารยาทต่าง ๆ ในสังคมดิจิทัล ทั้งมารยาทการใช้งานอินเทอร์เน็ต มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ และจริยธรรมการใช้งานต่าง ๆ ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ทั้ง 10 ด้าน

2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในสังคมออนไลน์

ผู้สอน

ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดรายวิชา

Digital Literacy หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือให้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจการเข้าถึงข้อมูลและสื่อดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2. เพื่อให้เข้าใจการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านทางสื่อดิจิทัลชนิดต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่าง

3. เข้าใจข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของดิจิทัล

4. เข้าใจถึงการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สอน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล