ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน ในการส่งอีเมล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในชีวิตประจำวัน ในร้านอาหาร ร้านค้า ที่ทำงาน เป็นต้น

เนื้อหารายวิชานี้ เน้นการศึกษาหลักการและขั้นตอนการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้าง รูปแบบ การใช้เนื้อหาถ้อยคำและความเข้าใจในการใช้โทนภาษา เน้นการฝึกเขียนโต้ตอบอีเมลประเภทต่างๆ  เพื่อให้สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เรียนรู้กลวิธีการอ่านใน 3 ระดับ ได้แก่ ความเข้าใจเบื้องต้นตามตัวอักษร ความเข้าใจในขั้นตีความ และความเข้าใจในขั้นสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานเขียนประเภทต่างๆ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใช้ในการทำงาน