การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน 

โดย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

        ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โดย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและการคิด

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

นักจัดรายการ/นักเขียน


***วิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ***

ส่วนแรก เหมาะสำหรับผู้ดูแลส่วนงานประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อใหม่
ส่วนที่สอง เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน

การพัฒนาการคิด

โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

โดย อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ 

อาจารย์พิเศษด้านมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง