การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

นักจัดรายการ/นักเขียน


***วิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ***

ส่วนแรก เหมาะสำหรับผู้ดูแลส่วนงานประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อใหม่
ส่วนที่สอง เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

โดย อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ 

อาจารย์พิเศษด้านมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาการคิด

โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทักษะการวิเคราะห์ (Analytical Thinkingความชำนาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่างยุติธรรม

รายละเอียดรายวิชา

Design Thinking คือ เรื่องของทัศนคติ...ทัศนคติที่ว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลง สามารถทำให้ดีขึ้นได้ Appreciative Inquiry คือการค้นหาประสบการที่ดีที่สุด มาแก้ปัญหา ตั้งคำถาม อะไรคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดของท่านเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาท่านให้ความสำคัญกับอะไรที่สุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Thinking เรื่องของทัศนคติ

ผู้สอน

โดย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและการคิด

รายละเอียดรายวิชา

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ ความเข้าใจนิยามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า และผลสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น โดยเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ นิยาม สาเหตุความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานและเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

ผู้สอน

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม มีความจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะเพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร