หลักสูตร การวิเคราะห์และการประเมินผลค่างานสำหรับการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

เนื้อหาของรายวิชา 

  • ภาพรวม นโยบาย และทิศทางการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่ง
  • บทบาทของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
  • การกำหนดตำแหน่งระดับสูง
  • เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

โดย สำนักจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน  สำนักงาน ก.พ.


จิตสำนึกสาธารณะ

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.

ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

      ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหารและองค์กร


EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

โดย  ดร.กิตติ  มโนคุ้น 

        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง 

        สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท