ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

      ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหารและองค์กร


EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

โดย  ดร.กิตติ  มโนคุ้น 

        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง 

        สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท


จิตสำนึกสาธารณะ

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.

หัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ การบริการ ให้ลูกค้าประทับใจคือการให้บริการที่เป็นเลิศ
     โดย อาจารย์ สุณิชชา  ชอบชัย 
     ตำแหน่ง :  วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ
     หน่วยงาน / สถาบัน : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด

การสร้างความเป็นมืออาชีพ การทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ การทำงานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการทำงานที่คนทำต้องรู้ที่มา สาเหตุของการทำ รู้ว่าต้องทำอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ถ้าต้องให้คนช่วยทำ จะต้องให้คนไหนทำให้ ต้องรู้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ที่ไหน เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข รู้ว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง อนาคตจะเป็นอย่างไรจากการทำงานนั้น ๆ หรือรู้เป้าหมายของงานที่ทำอย่างชัดแจ้ง 

วิชานี้จะศึกษาถึงความหมายและหน้าที่ของการทำหน้าที่การเป็นหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา  ภาวะผู้นำในโลกยุคใหม่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการยุคใหม่


หลักสูตร การวิเคราะห์และการประเมินผลค่างานสำหรับการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

เนื้อหาของรายวิชา 

  • ภาพรวม นโยบาย และทิศทางการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่ง
  • บทบาทของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
  • การกำหนดตำแหน่งระดับสูง
  • เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

โดย สำนักจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน  สำนักงาน ก.พ.


องค์การใดที่ต้องการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญที่คนในองค์การที่ต้องมีเหมือนกันคือ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีพลังและความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยนำพาองค์การให้บรรลุผลลัพธ์ 

ทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน จึงจำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และผู้บริหารควรจะยึดหลักจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร