จิตสำนึกสาธารณะ

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.

ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

      ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหารและองค์กร


EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

โดย  ดร.กิตติ  มโนคุ้น 

        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง 

        สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท