ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวก

และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัย

  บทเรียนความรู้เรื่อง วัยใส วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต ได้จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการสร้างความตระหนัก

ในการใช้อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์หรือ Internet for Better Life (IFBL) เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยนำเอาหลักความฉลาดทางดิจิทัลที่ ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มาเป็นแกนหลักในการอธิบายเนื้อหา พร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรคทางดิจิทัลเพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสียงจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการตกเป็นเหยื่อโลกออนไลน์

เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเยำวชน ที่ถือว่าเป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงในลำดับต้น ๆ โดยนำเอาหลักความฉลาดทางดิจิทัล ที่ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มาเป็นแกนหลักในการอธิบายเนื้อหาพร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล 

 เพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต และการตกเป็นเหยื่อในโลกออน


•    ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสียง พอๆ กับกลุ่มเยาวชน
•       เพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันภัยร้ายที่แฝงมาทางออนไลน์  เราจึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในสังคมได้และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน