ร่วมดำเนินการโดยวิทยาลัยพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน