ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การฝึกอบรมหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง หัวข้อ การโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข” (Coaching for Happy Work Life) ค่ะ

            สำหรับเนื้อหาของการศึกษาก่อนการฝึกอบรม หรือ Pre-work สำนักงาน ก.. ได้คัดสรรเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนรู้ โดยท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดระยะเวลาการฝึกอบรมในชั้นเรียน และเป็นเนื้อหาที่จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการโค้ช เพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้นค่ะ

            นอกจากนี้ พื้นที่ของ Learn.ocsc.go.th จะถูกใช้เป็นพื้นที่ที่จะแนบไฟล์เอกสารในการฝึกอบรมต่าง ๆ อาทิ เอกสารประกอบการฝึกอบรม การสะท้อนการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแบบประเมิน และบันทึกการโค้ชรายบุคคลค่ะ