คลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ (Microlearning) เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ Clip Video สั้น ๆ เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาเป็นบทเรียนที่มีความยาว 


หมายเหตุ : ไม่มีใบประกาศนียบัตร