วัตถุประสงค์

1

2

3


ใครเป็นอาจารย์บ้าง

1

2

3

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกรมการปกครองจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถประพฤติตนและปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์

 2. ผู้เรียนสามารถแนะนำตนเอง ผู้อื่น และองค์กรเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสองทางเพื่อโต้ตอบทางโทรศัพท์ สนทนาเพื่อสร้างบรรยากาศ และบอกทางได้อย่างถูกต้อง

 4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ครูผู้สอนกำหนด

สาระสำคัญ

 1. การออกเสียงคำและประโยคอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
 2. การแนะนำตนเอง
 3. การแนะนำผู้อื่น
 4. การแนะนำองค์กร
 5. การโต้ตอบทางโทรศัพท์ 
 6. การสนทนาเพื่อสร้างบรรยากาศ (small talk) 
 7. การบอกทาง

การวัดและการประเมิน

การสอบ (เพื่อประเมินพื้นฐาน) การสังเกตและให้ feedback โดยอาจารย์ผู้สอน coach และเพื่อน ผ่านการฝึกปฏิบัติ การบ้านและโปรเจ็ค และการทำบันทึกการเรียนรู้โดยผู้เรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

On-the Job Learning (เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง)

Challenging Assignments (มอบโจทย์ที่ท้าทายให้ฝึกปฏิบัติ และต่อยอดความใฝ่รู้ของผู้เรียน)

Self-Learning (เรียนรู้ตามจังหวะที่ตนเองถนัด)

Collaborative Learning (เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและอาจารย์ ฝึกปฏิบัติร่วมกันและเรียนรู้การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์)

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

 1. ผู้เรียนจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบางส่วน

 2. ผู้เรียนจำเป็นต้องมีไมโครโฟนและกล้อง เพื่ออัดคลิปส่งอาจารย์

 3. ผู้เรียนควรทำการบ้านและส่งงานอย่างสม่ำเสมอ