ระบบประเมินสมรรถนะ เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับใช้ประเมินสมรรถนะด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ 

จัดสร้างโดย

กองพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน ก.พ.