1.กลุ่มเป้าหมาย

2.วัตถุประสงค์

3.การเรียนวิชา/หลักสูตรใช้เวลานานเท่าใด

4. เนื้อหาที่จะเรียน  (หัวข้อ)

5.กิจกรรมและเครื่่องมือที่จะใช้ประกอบการเรียนในรูปแบบใดบ้าง

6.รูปแบบและวิธีการประเมินผลการเรียนรุ้ของผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เพ่ิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการหลักการและเทคนิค วิธีเขียนโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

  2. พัฒนาทักษะการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิผล

  3. ปรับแนวคิดการเขียนโครงการโดยเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ และการวางแผนรับมือสิ่งไม่คาดคิดในอนาคต
1.มีความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง


2.ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจด้านงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันและเพิ่มพูนสัมพันธภาพเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต