พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง