วิชานี้จะศึกษาถึงความหมายของคดีปกครอง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคดีลักษณะใดเป็นคดีปกครอง ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง รวมตลอดถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีที่ใช้ในศาลปกครอง