เนื้อหารายวิชานี้จะมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจการเชื่อมโยงการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติราชการ