การสร้างนักพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จากบุคลากรที่ชำนาญกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นต้องมีพื้นฐานของวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการปรับพื้นฐานความรู้ให้เข้าใจในอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี เรียนรู้การโปรแกรมภาษา PHP ขั้นพื้นฐานเพื่อประมวลผลข้อมูล เรียนรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) การโปรแกรมประมวลผลเพื่อการจัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ การสร้างการเชื่อมโยงการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการประมวลผลข้อมูลของระบบ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเพื่อการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพด้วยกราฟแบบต่าง ๆ สามารถโปรแกรมปรับแต่งรูปแบบในการสร้างเงื่อนไขการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ และการสร้างหน้าจอเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน หรือแผงควบคุมการทำงานของระบบ (Dash Board)