กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับประชาชน เพื่อจะได้ทราบถึงการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและปกป้องสิทธิของตนอย่างถูกต้อง โดยมีหลักการสำคัญคือ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น