ปัจจุบันองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสังคม หรือ การมีเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างอย่างเช่นโรคระบาด