วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้โดยการใช้ศิลปะการจูงใจผู้ฟังได้
  2. นำเสนอผังความคิดเกี่ยวกับศิลปะการจูงใจผู้ฟังได้

สาระสำคัญ สาระสำคัญได้แก่ (1) แนวคิดของการสื่อสารจูงใจ (2) ความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสาร (3) หลักการ ทฤษฎี การสื่อสารจูงใจ (4) ผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารจูงใจ (5) ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ (6) ข้อควรระวังในการสื่อสารจูงใจ (7) สรุปการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทำแผนภาพ และ (8) กิจกรรมสร้างความเข้าใจจากโดยการจำลองสถานการณ์

การวัดและการประเมิน ใช้การส่งงานโดยให้ผู้อบรมจัดทำแผนภาพ เช่น แผนผังความคิด (Mindmap) หรือ Infographic

จุดเด่นของหลักสูตร 
มีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการฝึกอบรม โดยใช้เวลาการอบรมในห้องเรียนน้อยลง ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใช้งานได้ ควรเตรียมความพร้อมด้วยบทเรียนออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย