วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิกส์

2.เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือออกแบบอินโฟกราฟิกส์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างอินโฟกราฟิกส์นำเสนอข้อมูลได้