ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

โดย อาจารย์ ณัฐ พยงค์ศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)