การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล 

โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

        อาจารย์ดวงพร เกี๋ยงคำ

ผุู้เขียนหนังสือคอมพิวเตอร์มากมาย