มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

โดย อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ 

อาจารย์พิเศษด้านมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง