นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)