จิตสำนึกสาธารณะ

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.