การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ