การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์พรรณวดี ประยงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

นักจัดรายการ/นักเขียน


***วิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ***

ส่วนแรก เหมาะสำหรับผู้ดูแลส่วนงานประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อใหม่
ส่วนที่สอง เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน