ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

      ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหารและองค์กร