EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

โดย  ดร.กิตติ  มโนคุ้น 

        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง 

        สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท