การบริหารงานบุคคล

โดย สำนักงาน ก.พ.

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

      โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี 

      นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

      สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

  • ระบบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

      โดย อาจารย์อรุณี สุมโนมหาอุดม  

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

      สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ

      โดย สำนักงาน ก.พ.

สิทธิการลาของข้าราชการ  

โดย  สำนักงาน ก.พ.

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  

โดย สำนักงาน ก.พ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง