1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

4)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

     โดย  อาจารย์วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์  

     ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

5)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

     โดย  อาจารย์ทหัยพัชร สิงหเดช 

     นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.