รายละเอียดรายวิชา

Digital Literacy หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือให้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจการเข้าถึงข้อมูลและสื่อดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2. เพื่อให้เข้าใจการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านทางสื่อดิจิทัลชนิดต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่าง

3. เข้าใจข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของดิจิทัล

4. เข้าใจถึงการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สอน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล