รายละเอียดรายวิชา

Digital Code of Merit การเรียนรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติและมารยาทต่าง ๆ ในสังคมดิจิทัล ทั้งมารยาทการใช้งานอินเทอร์เน็ต มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ และจริยธรรมการใช้งานต่าง ๆ ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ทั้ง 10 ด้าน

2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในสังคมออนไลน์

ผู้สอน

ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล