การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

โดย อาจารย์พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

       ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)