การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

นวัตกรรม คือการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า

การขับเคลื่อนนวัตกรรม คือการมุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกรรม องค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเคร่ื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม

ผู้สอน

อาจารย์พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)