การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนแบบ e-Government

 โดย ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด 

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)