รายละเอียดรายวิชา

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนแบบ e-Government คือ การเรียนรู้ การพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัวอย่างโครงการภายใต้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ผู้สอน 
ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)