การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โดย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและการคิด