รายละเอียดรายวิชา

แผนกลยุทธ์เป็นแผนสำหรับกำหนดทิศทางการดำเนินการขององค์กรในอนาคต แผน กลยุทธ์จะช่วยกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้ได้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมากต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Challenge ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนแผนและบริหารองค์กร 7 มุมมอง ที่ควรปรับและปัญหาของการเรียนรู้ได้ และระบบการคิดที่จำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์ Planning Issues & Strategic Moves

ผู้สอน

 ดร.รัฐ ธนาดิเรก

 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร