การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน 

โดย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

        ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี