โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 11 สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน เป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยกำหนดจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 12 กรกฎาคม 2562