รายวิชานี้ผลิตขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาบทเรียน e - Learning วิชา งานในหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ถอดรหัส สำนักงานก.พ. (Unlock OCSC)
๒. เพื่อนำบทเรียน e - Learning วิชา งานในหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ถอดรหัส สำนักงาน ก.พ. (Unlock OCSC) ไปใช้ประโยชน์ ในการนิเทศงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงาน ก.พ.

***รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร