การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การคิดและวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย ทำให้กระบวนการนโยบายดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ครบวงจรในการกำหนดนโยบาย จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือความต้องการหรือความปารถนาที่จะให้นโยบายมีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลสำเร็จได้