ระบบสมรรถนะในการนำมาใช้ในราชการพลเรือนสามัญและนิยามและองค์ประกอบ
ของสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โดย อาจารย์ วลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ 
ตำแหน่งงาน :  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน / สถาบัน : สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.