การบริหารโครงการและการวางแผนโครงการ หลักการความรู้ในการวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน จัดการ ชี้นำ และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ 
โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ตำแหน่งงาน :  ที่ปรึกษาอาวุโส
หน่วยงาน / สถาบัน : สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
          ดร.อมรศักดิ์มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริหารโครงการ