ชื่อกลุ่ม:   กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่

สมาชิกในกลุ่ม/บทบาท:   

1. นางสาวพัสมน  จารุรัตน์ / Instructional Designer

2. นายวีรยุทธ แซ่ซือ / System Designer

3. นางสาวพัสมน จารุรัตน์ / Courseware Designer

4. นายวีรยุทธ แซ่ซือ / Graphic Designer

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ชื่อหลักสูตร     การเป็นข้าราชการที่ดี

ชื่อหัวข้อวิชา     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจชนิดของหนังสือราชการต่าง ๆ มากขึ้นและสามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ ได้ถูกแบบและถูกเนื้อหา หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สาระสำคัญ

-          ชนิด/ความหมายของหนังสือราชการ

-          ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ โครงสร้างของการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

     การประหยัดเวลาการบรรยายในห้อง ทำให้มีเวลาฝึกปฏิบัติในห้องเพิ่มมากขึ้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

     เมื่ออบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีเสร็จสิ้นแล้ว ควรเข้าไปเรียน เรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการในออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

 

ลำดับการเรียน

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน

บทบาทผู้เรียน

บทบาทผู้สอน

ในชั้นเรียน

บนเว็บ

ขั้นนำ

การทำ pre-test

-รายละเอียดของเนื้อหา : แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม

-กิจกรรมการเรียนรู้ :

ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมก่อนการฝึกอบรม

-ระยะเวลาที่ใช้

10 นาที

สื่อการเรียนรู้

-ใช้โปรแกรม......ในการสร้างแบบทดสอบและสรุปผลระดับความเข้าใจของผู้เข้าอบรมก่อนได้รับการอบรมหัวข้อวิชานี้

 

ผู้เรียนทำแบบทดสอบภายในเวลาที่กำหนด

ผู้สอนจัดทำแบบทดสอบผ่านโปรแกรม .....................

 

ขั้นสอน

การสอนหลักการเขียนหนังสือติดต่อ ราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

-ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ

-ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

การใช้สื่อวีดิทัศน์

บรรยายสรุป

วิธีการสอน:

แนวทางการสอนแบบ Lecture-based learning

ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

วีดิทัศน์

PowerPoint

 

ผู้เรียนเรียนรู้ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ ความหมาย กรณีที่ใช้ รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

ผู้สอนเตรียมวีดิทัศน์/PowerPoint สรุปสาระสำคัญของการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ

  

ขั้นฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม เน้นการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกแบบและถูกเนื้อหา + ซักถามวิทยากร

ระยะเวลาที่ใช้ : 4 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

Mind map + คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติ (จัดทำเป็น e-book ด้วย)

 

ฝีกปฏิบัติการเขียนหนังสือติดต่อราชการชนิดต่าง ๆ ให้ถูกแบบและถูกเนื้อหาและนำเสนอ+ซักถามข้อสงสัย

เตรียมสื่อ (mind map)เอกสารคู่มือประกอบการ  ฝึกปฏิบัติ (จัดทำเป็น –book ด้วย)

ให้comment และตอบคำถาม

ขั้นสรุป

Post-test

รายละเอียดของเนื้อหา : แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม

-กิจกรรมการเรียนรู้ :

ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังการฝึกอบรม พร้อมเฉลยคำตอบ

-ระยะเวลาที่ใช้

20 นาที

สื่อการเรียนรู้

-ใช้โปรแกรม......ในการสร้างแบบทดสอบและสรุปผลระดับความเข้าใจของผู้เข้าอบรมหลังได้รับการอบรมหัวข้อวิชานี้