อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ การนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกเพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ
โดย อาจารย์ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยงาน/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี