มาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ